Tin mới

Thông báo nộp học phí học kỳ 3 năm 2014-15 hệ Liên thông, VB2
1. Thời gian: từ ngày 18/05 đến 05/06/2015 2. Đối tượng: Tất cả SV bậc Đại học, Cao đẳng hệ LT, VB23. Hình thức thanh toán: có 2 hình thức như sau:    3.1. Thanh toán tại quầy giao dịch: nộp tại 22 điểm giao dịch của Vietcombank     3.2. Thanh toán qua...(11-05)