- Các mốc thời gian quan trọng trong năm học 2016-17

- Các ngày nghỉ trong năm học 2016-17

Xem chi tiết kế hoạch thời gian tại đây ...