- Thời gian đăng ký: từ 1/12 đến 8/12/2016.

- Đối tượng: Cán bộ, GVVC, cựu SV, các doanh nghiệp có mối liên hệ thân hữu với đơn vị trường.

Ngày 31/10/2016, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ra quyết định công nhận Hội Khuyến học cơ sở Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhằm tiến tới ra mắt chính thức Hội khuyến học của Trường, thay mặt Ban vận động thành lập Hội, xin trân trọng kính đề nghị lãnh đạo đơn vị triển khai đăng ký là Hội viên Hội Khuyến học của Trường, cụ thể như sau:

1. Cách thức đăng ký:
Các đơn vị lập danh sách hội viên (theo mẫu) và gửi danh sách bằng file mềm đến email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên:
a. Nghĩa vụ của Hội viên:
- Chấp hành Điều lệ, nghị quyết và các quy định của Hội.
- Tích cực học tập và vận động mọi người học tập nhằm không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.
- Sinh hoạt và hoạt động trong các tổ chức của Hội, tuyên truyền phát triển Hội viên và đóng hội phí.
b. Quyền lợi của Hội viên:
- Được bàn bạc, thảo luận công việc của Hội, đề xuất ý kiến nhằm phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài và sự nghiệp giáo dục.
- Bầu cử, đề cử, ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.
- Được Hội tạo điều kiện thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn của Hội.
- Xin ra khỏi Hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia.