Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09/2017, Phòng đại học (PĐH) lập kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV thuộc diện cứu xét gia hạn đào tạo và tổ chức mở lớp ôn tập các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo (CTĐT) hiện hành, như sau:
1. Từ ngày 29/5 - 10/6/2017: Sinh viên đăng ký môn học còn nợ tại văn phòng khoa quản lý môn học (Chỉ áp dụng cho các môn học không có môn học tương đương và các môn học không mở trong học kỳ hè 2016-2017)
2. Từ ngày 10/7 - 14/7/2017: Sinh viên đóng học phí tại phòng tài chính (A.0007)
3. Từ ngày 24/7 - 11/8/2017: Sinh viên ôn tập theo lịch của khoa
4. Từ ngày 07/8 - 10/8/2017: Phòng đại học công bố lịch thi
5. Từ ngày 21/8 - 25/8/2017: Sinh viên thi theo lịch đã công bố