(Trích thông báo số 46/2017/TB-TĐT ngày 10/01/2017)

 

Thời gian Nội dung
20/1/2017 Phòng Đại học thông báo danh sách đề nghị cảnh báo và xử lý học vụ về các Khoa.
23/1 - 10/2/2017 Khoa gửi thư, gọi điện thoại và thông báo về gia đình SV ngay khi nhận được danh sách trên (bảng tin, email SV, website khoa,..).
23/1 - 15/2/2017 SV nộp đơn xin cứu xét, đơn xin chuyển bậc / hệ đào tạo,… tại Văn phòng Khoa.
27/2/2017 Phòng đại học thông báo kết quả xử lý học vụ cho các Khoa. Khoa thông báo cho SV. Đối với những trường hợp SV không được cứu xét học tiếp, Khoa hướng dẫn sinh viên nộp đơn đề nghị cứu xét chuyển bậc đào tạo (đối với những ngành có đào tạo cao đẳng hoặc trung cấp).
27/2 – 1/3/2017 SV nộp đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo tại Văn phòng Khoa.