THÔNG BÁO
V/v đăng ký học lại trong HK1/2017-2018 cho sinh viên các lớp hệ ĐH - CĐ ngoài giờ hành chính
(liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2)


Phòng Đại học thông báo kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) trong HK1/2017-2018 cho sinh viên các lớp liên thông đăng ký học lại Anh văn chung với lớp liên thông buổi tối.
Sinh viên truy cập vào Hệ thống thông tin sinh viên (https://student.tdt.edu.vn), chọn phân hệ Đăng ký môn học (LT – VLVH – VB2) và đăng ký từ 09h00 ngày 24/07/2017 đến 21h00 ngày 26/07/2017.
* Lưu ý:
- Sinh viên được quyền điều chỉnh kết quả trong thời gian hệ thống cho phép đăng ký môn học. Khi kết thúc đợt đăng ký, sinh viên không được hủy kết quả đã đăng ký thành công.
- Sinh viên xem kết quả đăng ký chính thức trên website Phòng Đại học http://pdh.tdt.edu.vn/ từ ngày 29/07/2017.
- Sinh viên đăng ký môn học nếu không đóng học phí đúng thời hạn qui định sẽ không đủ điều kiện dự thi tất cả các môn học có trong học kỳ.
- Thời gian đóng học: sinh viên liên hệ hoặc theo dõi thông báo trên website Phòng Tài chính (http://ptc.tdt.edu.vn).
- Sau thời hạn đăng ký môn học, nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký trễ hạn.
Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, kính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi cho tất cả sinh viên biết bằng nhiều kênh thông tin (bản tin của Khoa, website hệ thống thông tin sinh viên, giảng viên cố vấn, ban cán sự lớp,...).