TS. NGÔ THỊ THANH VÂN
    Trưởng Khoa
   
Điện thoại: 08-37755033
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
TS. NGUYỄN HÒA BÌNH
Phó Trưởng Khoa
 
Điện thoại: 08-37755033
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. NGUYỄN THANH PHƯƠNG
    Phó Trưởng Khoa
 
  Điện thoại: 08-37755033   
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.