Họ tên thành viên
Chức vụ & Nơi công tác
Chức danh
  1. TS. Ngô Thị Thanh Vân 
Trưởng Khoa Ngoại ngữ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chủ tịch HĐ
  2. ThS. Đinh Trường Sinh
Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ
Trường Đại học Tôn Đức thắng
Thư ký HĐ
  3. TS. Nguyễn Hòa Bình 
Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ
Trường Đại học Tôn Đức thắng
Ủy viên
  4. ThS. Nguyễn Thanh Phương
Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Trường Đại học Tôn Đức thắng
Ủy viên
  5. TS. Nguyễn Phước Lộc 
Giảng viên Khoa Trung văn
Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM
Ủy viên
  6. TS. Hồ Minh Quang
Giảng viên Khoa Đông Phương
Trường ĐH KHXH& NV TP.HCM
Ủy viên
  7. TS. Hồ Tâm Đan
 Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ủy viên
  8. ThS. Nguyễn Văn Thành
Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ủy viên
  9. ThS. Nguyễn Thị Tuyết Tâm
 Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ủy viên
  10. ThS. Trần Như Quỳnh Trâm
 Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ủy viên
  11. ThS. Lâm Quang Tuyết Minh
 Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ủy viên
  12. TS. Từ Chí Thành Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ủy viên
  13. ThS. Nhâm Thị Ngọc Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng 
Ủy viên 
  14. ThS. Võ Thị Khánh Chi  Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 Ủy viên