Danh sách giảng viên sinh hoạt học thuật theo chương trình top 100

(từ ngày 01/09/2016 – 31/08/2017)

 

STT MÔN HỌC NGƯỜI BÁO CÁO NGÀY PHÒNG
1 Văn hóa Mỹ Vũ Công Danh 8g- 13/9/2016 B117 
2 Văn hóa Anh Trần Quốc Tuấn 8g-12/10/2016 B117
3 Văn học Anh Hoàng Lê Quốc Đạt 8g- 8/11/2016 B117 
4 Văn học Mỹ Nguyễn Minh Triết 8g- 6/12/2016 B117 
5 Marketing Nguyễn Ngọc Tâm 8g- 10/1/2017 B106 
6 Quản trị doanh nghiệp Tạ Thị Hồng Diễm 8g- 7/2/2017 B106 
7 Trung Văn 2 Lý Y  Lâm 8g- 21/3/2017 B106 
8 Cú pháp học Lâm Quang Tuyết Minh 8g- 11/4/2017 B106
9 Tiếng TQ Tổng hợp 4 Nguyễn Quốc Bảo 10g- 9/5/2017 B106
10 Nghe nói tiếng TQ top 100 Từ Chí Thành 8g- 16/5/2017 B106
11 Phương pháp dạy ngoại ngữ Nguyễn Thị Tuyết Tâm 8g- 6/6/2017 B106
12 Chương trình top 100  Tổ tiếng Anh thương mại 8g- 20/6/2017 B106
13 Tiếng TQ Tổng hợp 5 Lương Diệu Vinh 8g- 25/7/2017 B106
14 Nói trước công chúng Nguyễn Thị Nhất Phương 8g - 8/8/2017 B106