Danh sách giảng viên sinh hoạt học thuật theo chương trình top 100

(từ ngày 01/09/2016 – 31/08/2017)

 

STT MÔN HỌC NGƯỜI BÁO CÁO NGƯỜI PHẢN BIỆN NGÀY
1 Văn hóa Mỹ Vũ Công Danh Trần Quốc Tuấn 13/9/2016
2 Văn hóa Anh Trần Quốc Tuấn Hoàng Lê Quốc Đạt 12/10/2016
3 Văn học Anh Hoàng Lê Quốc Đạt Nguyễn Minh Triết 8/11/2016
4 Văn học Mỹ Nguyễn Minh Triết Nguyễn Ngọc Tâm 6/12/2016
5 Marketing Nguyễn Ngọc Tâm Tạ Thị Hồng Diễm 10/1/2017
6 Quản trị doanh nghiệp Tạ Thị Hồng Diễm Lâm Quang Tuyết Minh 7/2/2017
7 Trung Văn 2 Lý Y  Lâm Nguyễn Quốc Bảo 21/3/2017
8 Cú pháp học Lâm Quang Tuyết Minh Nguyễn Thị Tuyết Tâm 11/4/2017
9 Tiếng TQ Tổng hợp 4 Nguyễn Quốc Bảo Lương Diệu Vinh 9/5/2017
10 Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ Nguyễn Thị Tuyết Tâm Nguyễn Thị Nhất Phương 6/6/2017
11 Tiếng TQ Tổng hợp 5 Lương Diệu Vinh Lý Y  Lâm 25/7/2017
12 Nói trước công chúng Nguyễn Thị Nhất Phương Vũ Công Danh 08/08/2017