I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:
1. Mục đích:
    - Đẩy mạnh phong trào NCKHSV Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường, tạo điều kiện cho SV phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.
    - Giúp SV tiếp cận nhanh với các tri thức mới liên quan đến các ngành học hiện có tại Trường.
    - Tạo môi trường khoa học, thi đua học tập nghiên cứu, sân chơi học thuật bổ ích trong sinh viên. Phát hiện và nuôi dưỡng những hạt nhân trong sinh viên từ đó có hướng đào tạo và bồi dưỡng.
    - Đóng góp nguồn lực cho các cuộc thi NCKHSV các cấp.
2. Yêu cầu:
    - Đảm bảo thực hiện quản lý hoạt động NCKHSV theo qui trình và theo qui chế hoạt động NCKHSV của Nhà trường.
    - Phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của SV; phù hợp với nội dung của chương trình đào tạo các chuyên ngành của Trường; đảm bảo sự tác động tích cực đến quá trình học - hành, tự học của SV.
    - Triển khai sâu rộng đến toàn sinh viên các khóa trong Trường; thu hút sự tham gia hướng dẫn của cán bộ, giảng viên trong Trường, đặc biệt là cán bộ, giảng viên trẻ.
    - Công trình tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học.
    - Tuyệt đối không sao chép từ những đề tài, bài báo hay công trình nghiên cứu của các tác giả khác đã công bố trước đó.
II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THAM GIA:
1. Đối tượng tham gia:
    Tất cả SV đang theo học tại Trường trừ SV năm cuối (SV năm cuối chỉ được đăng ký nhóm tham gia khi cùng thực hiện với ít nhất một thành viên khóa dưới).
2. Hình thức tham gia: đăng ký theo các hình thức sau:
    - Cá nhân.
    - Nhóm: Tối đa là 03 (ba) thành viên do 01 SV đứng tên làm chủ nhiệm đề tài.

III. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI:
1. Đăng ký:
    - SV tham gia cuộc thi Ý tưởng NCKHSV (có kế hoạch riêng) để nêu ra vấn đề quan tâm cần thực hiện, cần nghiên cứu.
    - Sau khi Ý tưởng đã vượt qua vòng bảo vệ Ý tưởng NCKH, sinh viên tiến hành thực hiện đề cương nghiên cứu.
    - SV thực hiện những đề tài liên quan đến luận văn, đồ án tốt nghiệp, các dự án, .... hay là một phần công trình nghiên cứu của GV, nghiên cứu viên thì có thể không tham gia cuộc thi Ý tưởng NCKHSV nhưng SV phải thực hiện đề cương nghiên cứu.
2. Xét duyệt đề tài:
    - Khoa thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH của SV và lập danh sách đề nghị Trường phê duyệt.
    - Nếu đề tài đựợc chấp thuận, Trường sẽ lập thủ tục cấp kinh phí triển khai đề tài.
3. Đánh giá - Nghiệm thu:
    - Sau khi đề tài được chấp thuận, sinh viên tiến hành nghiên cứu theo kế hoạch và thời gian quy định của Trường.
    - Khi kết thúc việc nghiên cứu, sinh viên tiến hành viết báo cáo tổng kết, kết quả nghiên cứu của đề tài.
    - Khoa thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa và xét chọn đề tài gửi tham gia giải thưởng cấp Trường.
    - Trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp trường và xét chọn đề tài tham dự giải thưởng các cấp.
IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
1. Lĩnh vực, chuyên ngành nghiên cứu:

TT TÊN LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH
1

Lĩnh vực Văn hóa, Xã hội,

Giáo dục

- Ngôn ngữ học.

- Xã hội học.

- Văn hóa - nghệ thuật.

- Quản lý giáo dục.

- Giáo dục thể chất.

- Quan hệ lao động.

2 Lĩnh vực Kinh tế, Luật

- Tài chính-ngân hàng-chứng khoán - kế toán - kiểm toán, bảo hiểm - tín dụng.

 - Thương mại- quản trị kinh doanh và du lịch- marketing.

- Luật

3 Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật

- Điện - điện tử - Điện tử viễn thông

- Tự động hóa.

- Toán tin.

- Công nghệ thông tin.

4

Lĩnh vực Quy hoạch,

Kiến trúc và Xây dựng

- Quy hoạch.

- Kiến trúc.

- Xây dựng.

- Thiết kế công nghiệp.

- Thiết kế nội thất,…

5 Lĩnh vực Khoa học tự nhiên

- Hóa học.

- Công nghệ hóa.

- Công nghệ thực phẩm.

- Vật liệu mới.

- Sinh học.

- Công nghệ Sinh học.

- Môi trường.

- Công nghệ môi trường.

- Kỹ thuật môi trường.

2. Một số định hướng nghiên cứu (gợi ý):

a. Nhóm ngành khoa học xã hội:
 Khuyến khích nghiên cứu các vấn đề cơ bản về Biển Đông và phát triển kinh tế biển; nghiên cứu dự báo các nguồn lợi biển, phục vụ xây dựng các công trình trên biển và khai thác tổng hợp các nguồn lợi từ biển, phát triển bền vững kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoạt động công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên.
 Khuyến khích các đề tài nghiên cứu liên quan đến Nhà Trường như: Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức (đánh giá cách triển khai và hiệu quả chương trình mang lại);Việc làm sinh viên; đổi mới phương pháp giảng dạy; giải pháp nâng cao tỉ lệ sinh viên học tập khá giỏi,...
b. Nhóm ngành khoa học tự nhiên:
 Nghiên cứu cơ bản về định hướng ứng dụng nhằm hỗ trợ cho quá trình lựa chọn, tiếp thu, thích nghi và cải tiến các công nghệ tiên tiến nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu tiên tiến, công nghệ tự động hoá, cơ - điện tử.
 Nghiên cứu làm rõ giá trị sử dụng của các loại tài nguyên của nước ta, làm cơ sở xây dựng phương án và lựa chọn công nghệ để khai thác có hiệu quả. Chú trọng nghiên cứu tiềm năng về đa dạng sinh học, các loại tài nguyên quý đang có nguy cơ cạn kiệt do khai thác quá mức và do môi trường suy thoái.
 Khuyến khích nghiên cứu các đề tài trong các lĩnh vực công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu tiên tiến; năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

c. Khuyến khích các đề tài nghiên cứu hưởng ứng 6 chương trình đột phá của TP. HCM:
 Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: các giải pháp, ý tưởng nhằm xây dựng nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.
 Chương trình cải cách hành chính: các nghiên cứu gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bộ máy quản lý Nhà nước tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực.
 Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh: giải pháp về tập trung nguồn lực phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái...
 Chương trình giảm ùn tắc giao thông: giải quyết tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông; an toàn giao thông; làm sạch- đẹp các đoạn đường giao thông ....
 Chương trình giảm ngập nước.
 Chương trình giảm ô nhiễm môi trường: giải quyết ô nhiễm khói bụi trong không khí; ô nhiễm nguồn nước; xây dựng các mảng xanh - sạch - đẹp nơi công cộng...; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
 Các đề tài thuộc nhóm ngành Kinh tế - Xã hội: hỗ trợ tối đa 1.500.000 đ/đề tài.
 Các đề tài thuộc nhóm ngành Kỹ thuật - Tự nhiên: hỗ trợ tối đa 2.000.000đ/đề tài.
 Riêng các đề tài có mức kinh phí cao hơn mức trên cần phải giải trình cụ thể. Khoa cần cân nhắc kinh phí phù hợp cho từng đề tài cụ thể, tạo sự công bằng cho sinh viên.
 Sinh viên được cấp 70% kinh phí để thực hiện và 30% còn lại được nhận sau khi đã hoàn tất đầy đủ thủ tục nghiệm thu và gửi dự giải các cấp.
VI. TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ:
1. Phòng QLPT KHCN, Phòng Công tác học sinh - sinh viên (CTHSSV) và các Khoa: theo kết luận của Hiệu trưởng về công tác NCKHSV.
2. Các nhóm nghiên cứu (Phòng QLPT KHCN):
Đưa ra các hướng nghiên cứu, triển khai rộng rãi trong sinh viên để sinh viên biết và tham gia.
3. Thư viện:
Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc tham khảo tài liệu, khai thác thông tin trên Internet và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thực hiện.
4. Phòng tài chính
Thực hiện công tác liên quan đến việc cấp kinh phí cho các đề tài, kinh phí phục vụ cho hoạt động NCKHSV, gửi công trình dự giải các cấp và khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong NCKH.
5. Phòng đại học, Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng:
Phối hợp phòng CTHSSV cộng điểm cho các đề tài NCKHSV đạt giải các cấp.
VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 
TT Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Đơn vị

thực hiện

      Triển khai kế hoạch NCKHSV đến Khoa, SV

      Tổ chức buổi nói chuyện về NCKH SV

Tháng 8/2015

Tháng 08/2015

P. CTHSSV,

  Các Khoa, SV

Cuộc thi Ý tưởng NCKHSV:
 2 Tuyên truyền và giới thiệu cuộc thi, tiếp nhận hồ sơ dự thi. Đến 15/9/2016

P. CTHSSV,

  Các Khoa, SV

 

  1. 3
Tổng hợp, phân loại, chấm sơ loại 15/9-25/09/2015 P. CTHSSV
Tổ chức chấm vòng bảo vệ ý tưởng (cấp trường). 25-30/09/2015 P. CTHSSV
Hoàn thiện ý tưởng 30/09-30/10/2015 Sinh viên

Chấm vòng chung kết ý tưởng

10 đến 25/11/2015

P. CTHSSV,

Các Khoa

Xét duyệt đề cương:
 7 Sinh viên nộp đề cương nghiên cứu về Khoa (trường hợp không tham gia cuộc thi Ý tưởng NCKHSV) Trước 15/09/2015

Các khoa,

Sinh viên

Khoa tổ chức Hội đồng chấm vòng sơ loại đề cương nghiên cứu

(Khoa thông báo tình hình SV tham gia và báo lịch chấm vòng sơ loại đề cương nghiên cứu về Phòng CT HSSV trước khi diễn ra 3 ngày)

Trước 30/09/2015

Các khoa,

Sinh viên,

  Phòng CTSV

Phân công GVHD để hướng dẫn SV, SV hoàn thiện đề cương nghiên cứu:

- Từ ý tưởng đã vượt qua vòng bảo vệ ý tưởng.

- Từ các đề cương đã qua vòng sơ loại của Khoa.

01-14/10/2015 Các Khoa, GVHD, SV
 10 Tổng hợp danh sách đề tài và đề xuất Hội đồng xét duyệt đề cương, trình Ban Giám hiệu. Trước 14/10/2015

Các Khoa,

P. CTHSSV

11  Quyết định lập HĐ xét duyệt đề cương 15-20/10/2015 BGH
12  Họp xét duyệt đề cương nghiên cứu. 20-30/10/2015 Các Khoa
13  Nộp hồ sơ tổng hợp xét duyệt đề cương của các Khoa về P.CTHSSV Trước 31/10/2015 Các Khoa
14 

    Tổng hợp danh sách đề tài được duyệt thực hiện, trao đổi, thống nhất với các Khoa

      Chỉnh sửa đề cương (nếu có)

     Trình Ban Giám hiệu và thông báo kinh phí hỗ trợ của Nhà trường phân bổ cho từng đề tài.

01-11/11/2015

P. CTHSSV

Các Khoa

15  Quyết định duyệt thực hiện đề tài 12-19/11/2015 BGH
16  Thời gian chính thức thực hiện đề tài. 20/11 - 20/05/2016

Sinh viên

Các Khoa

Nghiệm thu đề tài:
17  Tổng hợp danh sách thành viên Hội đồng nghiệm thu và danh sách đề tài được nghiệm thu cấp khoa trình Ban Giám hiệu. Trước 20/05/2016

Các khoa

P. CTHSSV

18  Quyết định lập HĐ nghiệm thu cấp khoa 23-29/05/2016 BGH
19  Họp nghiệm thu cấp khoa 30/5-05/06/2016 Các khoa
20  Đề nghị đề tài dự giải cấp trường. Trước 08/06/2016 Các khoa
21  Nộp hồ sơ nghiệm thu về Phòng CTHSSV.   Trước 13/06/2016 Các khoa
22  Quyết định lập HĐ thẩm định cấp trường 08-15/06/2016 BGH
23  Tổ chức hội đồng thẩm định công trình NCKHSV cấp trường. 15-25/06/2016 P. CTHSSV
Tiến hành gửi công trình dự giải Eureka Tháng 8, 9/2016 P. CTHSSV
24 

Quyết định cộng điểm, khen thưởng, cập nhật thành tích cho sinh viên đạt thành tích cao trong NCKH.

Tổ chức khen thưởng SV đạt giải cao.

Tháng 9/2016

P. CTHSSV,

P. Đào tạo,

Các Khoa

 

VIII. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ CHUYỂN GIAO PHÒNG CTHSSV:
1. Hồ sơ xét duyệt đề cương:
 Danh sách tổng hợp các công trình đăng ký tham dự NCKHSV có phân công giảng viên hướng dẫn và xác nhận của lãnh đạo Khoa.
 Biên bản họp xét duyệt đề cương, phiếu chấm điểm của thành viên Hội đồng.
 Danh sách tổng hợp kết quả các công trình được Hội đồng xét duyệt thực hiện.
 Phiếu xác nhận về việc đã điều chỉnh, bổ sung đề cương công trình sau khi phản biện trước Hội đồng, có xác nhận của lãnh đạo Khoa.
 Đề cương và phiếu đăng ký tham dự của sinh viên.
2. Hồ sơ nghiệm thu:
 Biên bản họp, bảng điểm tổng hợp, phiếu chấm điểm của thành viên Hội đồng và phiếu nhận xét chung của Chủ tịch hội đồng nghiệm thu cấp Khoa.
 01 quyển báo cáo kết quả của đề tài (chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của Hội đồng các cấp), 01 CD tổng hợp tất cả các đề tài (ghi file toàn văn đề tài, báo cáo tóm tắt (từ 5 – 7 trang dùng để đăng kỷ yếu), file thuyết trình, phụ lục, các nguồn, dữ liệu liên quan..) và các sản phẩm mô hình, sản phẩm, bảng vẽ (nếu có).
 Phiếu xác nhận về việc đã điều chỉnh, bổ sung hoàn thành công trình sau khi tiếp thu ý kiến của Hội đồng các cấp.

3. Hồ sơ tham dự giải các cấp:
 Đề tài tham dự báo cáo cấp trường: 03 quyển báo cáo.
 Đề tài tham dự giải các cấp: theo yêu cầu.

*  Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: cô Mỹ Lệ - Phụ trách NCKH-SV (emailtrinhthiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)