i. CÁC BÀI VIẾT CÔNG BỐ QUỐC TẾ:
 
1. , 对越汉语口语教学的几点思考,
      Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung", NXB Đại học Sư phạm TPHCM, tháng 4/ 2017.
      ISBN: 978-604-947-782-9
      Tác giả: TS. Từ Chí Thành
    Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần I về "Phát triển ngôn ngữ - ICLD" tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, tháng 06/2016, Việt Nam
    Tác giả: Nhâm Thị Ngọc
3. Cấu trúc đại lượng chủ quan dou NP le (都NP了)trong tiếng Hán hiện đại, kiêm luận hình thức tương ứng trong tiếng Việt và vấn đề dạy học
    Tạp chí Duiwai Hanyu yanjiu, kỳ 12, 2015, Trung Quốc    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
4. Một số vấn đề liên quan đến cách dùng phi trạng ngữ của Cengjing̣(曾经) 
    Tạp chí Language Teaching And Linguistic Studies, số 04, 2015, Trung Quốc   
    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
5. Quá trình phân hóa của phó từ zheng
    Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần VI về "Hư từ tiếng Hán hiện đại và vấn đề giảng dạy tiếng Hán hiện đại", tháng 07/2014, Thượng Hải, Trung Quốc
    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
6. Về vấn đề ngữ nghĩa, vai trò, chức năng và quá trình phát triển của Daoshi (到时)
    Tạp chí Hanyu yu Hanyu jiaoxue yanjiu, số 05, 2014, Nhật Bản
    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
7. Hình thức tương ứng tiếng Việt của kết cấu V+ dao (到) tiếng Hán và một số kiến nghị về cách giảng dạy
    Kỷ yếu Hội nghị thường niên Hiệp hội giảng dạy Hán ngữ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần III, T6/2011, Singapore
    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
 
II. CÁC BÀI VIẾT CÔNG BỐ TRONG NƯỚC:
 
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015
    Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Bình
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015
    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015
    Tác giả: TS. Lý Y Lâm 
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015
    Tác giả: ThS. Đoàn Ngọc Thạch
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015
    Tác giả: ThS. Phan Quốc Bảo
    Tạp chí Khoa học & Ứng dụng, số 14-15, 2011
    Tác giả: ThS. Vũ Phương Uyên
    Tạp chí Khoa học & Ứng dụng, số 10, 2009
    Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức